ridum hovslageri loggo 2

 Ridum hovslageri & smide

"av Jordbruksverket Godkändhovslagare"
 
Hem Om ridum Kontakt Tjänster Produkter Fakta Länkar

 

 

Användarvillkor

 

Användarvillkor

Ridum hovslageri & smide, nedan benämnt “Ridum hovslageri”, äger denna webbplats och, om annat ej anges, även innehållet på densamma.

Genom att gå in på och nyttja denna webbplats anses Du ha accepterat de nedan angivna villkoren, härefter ”Användarvillkor”. Ridum hovslageri förbehåller sig dock rätten att när som helst ensidigt ändra Användarvillkoren. Ridum hovslageri rekommenderar Dig därför att regelbundet hålla Dig uppdaterad rörande innehållet i dem.

Användarvillkoren ändrades senast den 2008-11-28.

Om något eller några av Användarvillkoren strider mot lag, eller på annat sätt är ogiltiga, skall detta inte påverka tillämpligheten av de övriga delar av Användarvillkoren. 

 

 

Nyttjande

Innehållet på denna webbplats får endast användas för personligt bruk och i syfte att inhämta information. Det material som är publicerat på webbplatsen av Ridum hovslageri får läsas, kopieras, skrivas ut och distribueras under förutsättning att

 

a) själva innehållet som sådant inte skall användas för kommersiellt bruk,
b) om materialet distribueras hänvisning sker till Ridum hovslageri och
c) alla notiser i materialet om att upphovsrätten och annan äganderätt tillhör Ridum hovslageri finns kvar.

 

Innehållet på denna webbplats får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Ridum hovslageri .

 

 

Varumärken och upphovsrätt

Alla varumärken, andra kännetecken, logotyper, texter, bilder och programvara som återfinns på denna webbplats tillhör Ridum hovslageri om ej annat anges. Detta material utgör immaterialrättsligt skyddad egendom.

All användning av dessa varumärken, kännetecken, logotyper, texter, bilder och programvara är, om ej annat framgår av Användarvillkoren, förbjuden.

Olovligt nyttjande eller distribution av material på denna webbplats kan - med stöd av tillämplig lag - leda till såväl civilrättsliga som straffrättsliga påföljder. Ridum hovslageri kommer att vidta samtliga möjliga åtgärder för att skydda och upprätthålla sina immateriella rättigheter.

 

 

Informationspolicy

Ridum hovslageri lämnar inte några som helst garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, rörande informationsinnehållet på denna webbplats. Detta innefattar t ex – men inte uteslutande – garantier rörande

 

a) möjligheten att sälja denna information,
b) informationens användbarhet för speciella syften eller
c) att informationen inte utgör intrång i tredje mans rätt. 

 

Ridum hovslageri garanterar varken att informationen på denna webbplats är korrekt eller komplett.

Ridum hovslageri förbinder sig inte att uppdatera vare sig informationen eller materialet på denna webbplats. Ridum hovslageri förbehåller sig vidare rätten att vid varje tidpunkt – utan att på förhand ge besked därom – förändra informationen på denna webbplats. Dessa förändringar kommer sålunda att införas i varje ny version av webbplatsen.

Ridum hovslageri kan aldrig hållas ansvarigt för de skador, direkta eller indirekta av vad slag det vara må, vilka på något sätt har ett samband med nyttjandet av eller oförmågan att kunna nyttja webbplatsen eller dess innehåll alternativt skador som på annat sätt har ett samband med innehållet på webbplatsen. Detta gäller oavsett om det är fråga om kontraktuellt, utomkontraktuellt eller strikt skadeståndsansvar alternativt någon annan form av skadeståndsansvar. Detta gäller även om Ridum hovslageri blivit informerat om möjligheten att sådan skada skulle kunna uppstå.

 

 

Andras Webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje man. Dessa länkar är inlagda på webbplatsen i syfte att underlätta dess besökares användning. Ridum hovslageri ansvarar varken för dessa webbplatsers innehåll eller för informationens tillförlitlighet på webbplatserna. Ridum hovslageri ansvarar inte heller för dessa webbplatsers uppfyllelse av integritetsskyddet. 

 

Ridum hovslageri kan när som helst ändra denna information genom att uppdatera den.

 

 

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om Du har frågor kring Användarvillkoren, och då kanske särskilt rörande vår integritetspolicy.

 

 


Copyright © Ridum hovslageri & smide. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.

Skor på

adk_logo_212x97

 

Utbildad 2004-2006 vid

bys

hovslagarskolanlogo_mindre

 

Om Ridum hovslageri

Läs mer om Ridum hovslageri och hovslagare Christian Stockelberg.

Läs mer>>